مسابقه پیام های عاشورا 

مسابقه پیام های عاشورا به دلیل درخواست مخاطبین عزیز با تاخیر امروز شنبه 31 شهریور آغاز خواهد شد.

در اینستاگرام   و   تلگرام