رساله آموزشی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای

به درخواست دوستان عزیز و برای بهره گیری کامل از فتاوای رهبری درج شد.


دریافت pdf


دریافت epub


مطالعه آنلاین


رساله آموزشی در دو جلد به چاپ رسیده که جلد اول شامل 77 درس و جلد دوم 82 درس است.

متن زیر فهرست هردو جلد می‌باشد.

 • جلد اول
  • فصل اول: تقلید
   • درس۱: تقلید (۱)
   • درس۲: تقلید (۲)
   • درس۳: تقلید (۳)
   • درس۴: ولایت فقیه و رهبری
  • فصل دوم: طهارت
   • درس۵: آبها
   • درس۶: تخلی
   • درس۷: نجاسات (۱)
   • درس۸: نجاسات (۲)
   • درس۹: نجاسات (۳)
   • درس۱۰: مطهرات (۱)
   • درس۱۱: مطهرات (۲)
   • درس۱۲: مطهرات (۳)
   • درس۱۳: وضو (۱)
   • درس۱۴: وضو (۲)- شرایط وضو (۱)
   • درس۱۵: وضو (۳)- شرایط وضو (۲)
   • درس۱۶: وضو (۴)
   • درس۱۷: وضو (۵)
   • درس۱۸: غسل (۱)
   • درس۱۹: غسل (۲)
   • درس۲۰: غسل (۳)- غسل جنابت
   • درس ۲۱: غسل (۴)- غسل های مخصوص بانوان
   • درس۲۲: احکام درگذشتگان (۱)
   • درس۲۳: احکام درگذشتگان (۲)
   • درس۲۴: احکام درگذشتگان (۳)
   • درس۲۵: تیمم (۱)
   • درس۲۶: تیمم (۲)
  • فصل سوم: نماز
   • درس۲۷: اقسام نمازها
   • درس۲۸: لباس نمازگزار (۱)
   • درس۲۹: لباس نمازگزار (۲)
   • درس۳۰: مکان نمازگزار (۱)
   • درس۳۱: مکان نمازگزار (۲)
   • درس۳۲: احکام مسجد (۱)
   • درس۳۳: احکام مسجد (۲)
   • درس۳۴: قبله
   • درس۳۵: نمازهای یومیه (۱)
   • درس۳۶: نمازهای یومیه (۲)
   • درس۳۷: نمازهای یومیه (۳)
   • درس۳۸: نمازهای یومیه (۴)
   • درس۳۹: نمازهای یومیه (۵)
   • درس۴۰: نمازهای یومیه (۶)
   • درس۴۱: نمازهای یومیه (۷)
   • درس۴۲: نمازهای یومیه (۸)
   • درس۴۳: نمازهای یومیه (۹)
   • درس۴۴: نمازهای یومیه (۱۰)
   • درس۴۵: نمازهای یومیه (۱۱)
   • درس۴۶: نمازهای یومیه (۱۲)
   • درس۴۷: نمازهای یومیه (۱۳)
   • درس۴۸: نمازهای یومیه (۱۴)
   • درس۴۹: نمازهای یومیه (۱۵)
   • درس۵۰: نمازهای یومیه (۱۶)
   • درس۵۱: نمازهای یومیه (۱۷)
   • درس۵۲: نمازهای یومیه (۱۸)
   • درس۵۳: نمازهای یومیه (۱۹)
   • درس۵۴: نمازهای یومیه (۲۰)
   • درس۵۵: نماز آیات ـ نماز عید فطر و قربان
   • درس۵۶: نماز جماعت (۱)
   • درس۵۷: نماز جماعت (۲)
  • فصل چهارم: روزه
   • درس۵۸: روزه (۱)
   • درس۵۹: روزه (۲)
   • درس۶۰: روزه (۳)
   • درس۶۱: روزه (۴)
   • درس۶۲: روزه (۵)
   • درس۶۳: روزه (۶)
   • درس۶۴: روزه (۷)
   • درس۶۵: روزه (۸)
  • فصل پنجم: خمس
   • درس۶۶: خمس
   • درس۶۷: خمس درآمد (۱)
   • درس۶۸: خمس درآمد (۲)
   • درس۶۹: خمس درآمد (۳)
   • درس۷۰: خمس درآمد (۴)
   • درس۷۱: خمس درآمد (۵)
   • درس۷۲: خمس درآمد (۶)
   • درس۷۳: خمس معدن ...
  • فصل ششم: انفال
   • درس۷۴: انفال
  • فصل هفتم: جهاد
   • درس۷۵: جهاد
  • فصل هشتم: امر به معروف و نهی از منکر
   • درس۷۶: امر به معروف و نهی از منکر (۱)
   • درس۷۷: امر به معروف و نهی از منکر (۲)
 • جلد دوم
  • بخش اول: معاملات حرام
   • درس۱: معاملات محرمه
   • درس۲: فصل اول: معاملات نجس
   • درس۳: فصل دوم: معامله شیئی‌‌که در راه حرام صرف می‌‌شود (۱)
   • درس۴: فصل دوم: معامله شیئی‌‌که در راه حرام مصرف می‌‌شود (۲)
   • درس۵: فصل دوم: معامله شیئی‌‌ که در راه حرام صرف می‌‌شود (۳)
   • درس۶: فصل سوم: معامله شیئی‌‌ که منفعت مورد اعتنا ندارد
   • درس۷: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱)
   • درس۸: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۲)
   • درس۹: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۳)
   • درس۱۰: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۴)
   • درس۱۱: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۵)
   • درس۱۲: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۶)
   • درس۱۳: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۷)
   • درس۱۴: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۸)
   • درس۱۵: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۹)
   • درس۱۶: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱۰)
   • درس۱۷: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱۱)
   • درس۱۸: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱۲)
   • درس۱۹: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱۳)
   • درس۲۰: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱۴)
   • درس۲۱: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱۵)
   • درس۲۲: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱۶)
   • درس۲۳: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱۷)
   • درس۲۴: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۱۸)
   • درس۲۵: فصل چهارم معامله با عمل محرّم (۱۹)
   • درس۲۶: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۲۰)
   • درس۲۷: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۲۱)
   • درس۲۸: فصل چهارم معامله با عمل محرّم (۲۲)
   • درس۲۹: فصل چهارم معامله با عمل محرّم (۲۳)
   • درس۳۰: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۲۴)
   • درس۳۱: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۲۵)
   • درس۳۲: فصل چهارم: معامله با عمل محرّم (۲۶)
   • درس۳۳: فصل چهارم معامله با عمل محرّم (۲۷)
   • درس۳۴: فصل چهارم معامله با عمل محرّم (۲۸)
  • بخش دوم: معاملات جایز
   • درس۳۵: فصل اول خرید و فروش(۱)
   • درس۳۶: فصل اول خرید و فروش(۲)
   • درس۳۷: فصل اول: خرید و فروش(۳)
   • درس۳۸: فصل اول خرید و فروش(۴)
   • درس۳۹: فصل اول خرید و فروش(۵)
   • درس۴۰: فصل اول خرید و فروش(۶)
   • درس۴۱: فصل اول خرید و فروش(۷)
   • درس۴۲: فصل اول خرید و فروش(۸)
   • درس۴۳: فصل اول خرید و فروش(۹)
   • درس۴۴: فصل اول خرید و فروش(۱۰)
   • درس۴۵: فصل دوم: صلح
   • درس۴۶: فصل سوم اجاره (۱)
   • درس۴۷: فصل سوم اجاره (۲)
   • درس۴۸: فصل سوم اجاره (۳)
   • درس۴۹: فصل چهارم شرکت (۱)
   • درس۵۰: فصل چهارم شرکت (۲)
   • درس۵۱: فصل پنجم رهن (۱)
   • درس۵۲: فصل پنجم رهن (۲)
   • درس۵۳: فصل پنجم رهن (۳)
   • درس۵۴: فصل پنجم رهن (۴)
   • درس۵۵: فصل پنجم رهن (۵)
   • درس۵۶: فصل ششم وکالت
   • درس۵۷: فصل هفتم: وقف (۱)
   • درس۵۸: فصل هفتم وقف (۲)
   • درس۵۹: فصل هفتم وقف (۳)
   • درس۶۰: فصل هفتم وقف (۴)
   • درس۶۱: فصل هشتم صدقه
   • درس۶۲: فصل نهم وصیت (۱)
   • درس۶۳:فصل نهم وصیت (۲)
   • درس۶۴: فصل نهم وصیت (۳)
   • درس۶۵: فصل نهم وصیت (۴)
   • درس۶۶: فصل دهم نذر، قسم و عهد
   • درس۶۷: فصل یازدهم مضاربه (۱)
   • درس۶۸: فصل یازدهم مضاربه (۲)
   • درس۶۹: فصل دوازدهم: قرض
   • درس۷۰: فصل سیزدهم دین (۱)
   • درس۷۱: فصل سیزدهم دین (۲)
   • درس۷۲: فصل چهاردهم ودیعه (۱)
   • درس۷۳: فصل چهاردهم: ودیعه (۲)
   • درس۷۴: فصل پانزدهم: عاریه
   • درس۷۵: پوشش
   • درس۷۶: احکام نگاه کردن
   • درس۷۷: مسائل پزشکی (۱)
   • درس۷۸: مسایل پزشکی (۲)
   • درس۷۹: مسایل پزشکی (۳)
   • درس۸۰: تعلیم وتعلم
   • درس۸۱: حقوق چاپ، تألیف وکارهای هنری
   • درس۸۲: احیای مناسبت‌‌های مذهبی و ملّی